Make your own free website on Tripod.com

Referat fra årsmøte i Ringerike Mikroflyklubb, Eggemoen, tirsdag 25.2.2003.

 

 

I lederens fravær ble Årsmøtet åpnet av klubbens nestleder Glenn Dyresen.  Til sammen var møtt 18 stemmeberettigede medlemmer.

 

Innkallingen ble godkjent  med kommentar om at den ikke var sendt skriftlig til alle medlemmer. Innkallingen var send pr. e-post til de medlemmene som hadde oppgitt e-post adresse og i tillegg lagt ut på klubbens internettside. 

 

Til referent ble valgt  Kristen Thorrud

 

Til tellekorps ble valgt Per Kristian Haga og  Morten Ovenstad

 

Til å underskrive ble protokollen ble valgt Kyrre Bergersen og Helge Støvern.

 

Årsberetning

Kristen leste årsberetningen.  Denne ble godkjent med en kommentar:  Klubben hadde en gjeld på kr. 5000,- ved utgangen av året.  Dette korrigeres i årsberetningen

 

Regnskap

Morten Ovenstad presenterte regnskapet i den stand det forelligger.  Det har vært en del rot knyttet til regnskapet ved at både klubbens leder og kasserer har foretatt ut og innbetalinger i klubbkontoen uten at noen har hatt den hele og fulle oversikten. 

 

Revisor  leste revisjonsrapporten og kommenterte regnskapet.   

 

På grunn av manglende orden og kommentarer i revisjonsrapporten i regnskapet finner årsmøtet ikke å kunne godkjenne regnskapet.  Årsmøtet gir imidlertid det nye styret fullmakt til å gjennomgå regnskapet på nytt og deretter godkjenne det.  Etter at regnskapet er godkjent skal det sendes medlemmene til orientering.

 

Innkommende forslag

Med bakgrunn i oppløsning av klubbens andelslag på ekstraordinært årsmøte i november 2002 ble følgende forslag til endringer i klubbens vedtekter vedttatt:

” Paragraf 3 i klubbens vedlekter (omhandler andelslaget) strykes og de etterfølgende paragrafer renummereres.”

 

Kontingenter

Klubbens kontingent endres ikke i 2003.  Driftstilskudd fra medlemmer som skal benytte klubbens fly er for 2003 uforandret kr. 500,-

 

Budsjett

Styret  har ikke utarbeidet budsjett for 2003.  Det nye styret gis fullmakt til å utarbeide budsjett for 2003 og sende dette ut til høring sammen med gjennomgått regnskap for 2002.

 

 

 

 

 

Valg

Etter valg av nytt styre ser dette  for 2003 slik ut:

 

Leder:              Nils Harald Pettersen  Ny

Nestleder:         Glenn Dyresen (ikke på valg)

Kasserer:          Kåre Smith  (Ny)

Sekretær          Kristen Thorrud  (gjenvalg)

Styremedlem:  Per Kristian Haga  (ikke på valg)

Styremedlem:  Kyrre Bergersen (ny)

Styremedlem:  Morten Ovenstad (ny)

 

Revisor:            Tor Hove

 

Valgkommité: Helge Støvern og Bjørnar Repvik

 

 

 

 

 

_______________________    ________________________   ______________________

Kristen Thorrud (referent)            Kyrre Bergersen                          Helge Støvern