Make your own free website on Tripod.com

Forslag til årsmøtet  i Ringerike Mikroflyklubb 9.2. 2000

 

Bakgrunn:

Spesielt det siste året har vi sett en nedgang i aktivitetene i klubben og belastningen på enkelte medlemmer har økt i form av mer dugnadsarbeid på færre personer. Bl.a kan nevnes kiosken som har vært stengt det meste av sesongen, opprydding i hangar osv.  I tillegg er klubbens økonomi under økende press.

 

Det å være medlem i en klubb innebærer både rettigheter og forpliktelser.  Noen av forpliktelsene er å stille opp på dugnadsarbeid for enten å skaffe inntekter til klubben eller for å utføre arbeid som er nødvendig for å få klubben til å fungere.  Ikke alle har anledning til å delta på dugnadsarbeid fordi det ikke passer inn med arbeidssitasjonen eller av hensyn til familie. Dette er legitime årsaker, men for at disse medlemmene skal kunne bidra på samme måte som medlemmer som jobber dugnad har jeg følgende forslag:

 

Forslag:

Driftstilskuddet økes til kr. 1000,- pr. år.

Inntil halvparten av driftstilskuddet kan innarbeides i form av dugnad som godskrives med kr. 50,- pr. time.(Maks 10 timer)  Dette godskrives som refusjon på neste års driftstilskudd.

Det etableres en ordning med ”dugnadsslipper” hvor den som jobber dugnad  fører opp hva slags dugnadsarbeid som er utført og antall timer som er arbeidet.  Disse legges i en kasse på klubbkontoret.    Dugnadsansvarlig (kasserer) godkjenner alle dugnader og holder oversikt over hvor mye hvert enkelt medlem har jobbet. Ved beregning av neste års driftstilskudd trekkes gjennomført dugnadsarbeide fra før regning for driftstilskudd sendes ut.

 

Styremedlemmer og tillitsvalgte i andre verv ( KAF, skolesjef, teknisk) betaler redusert  driftstilskudd kr. 500,- , men får heller ingen refusjon.

 

Resultat:

Gjennom en slik ordning vil man kunne oppnå følgende effekter:

 

 

Ordningen er lett å administrere og medfører minimal ekstra belastning for f. eks kasserer.   Erfaring fra tilsvarende ordning  i en annen klubb har vært udelt positive hvor man nettopp har oppnådd effektene  over.

 

 

 

Drammen, 15.1.2000

 

 

 

Kristen Thorrud